Sunday, November 20, 2005

KABUPATEN BANYUWANGI - SARANA


Sarana Prasarana - SPBU
SPBU Alasrejo
Jalan Raya Desa Alas Rejo Kec Wongsorejo
SPBU Alasrejo 1
Jalan Raya Desa Alasrejo
SPBU Bangsring
Jalan Raya Desa Bangsring Kec Wongsorejo
SPBU Benelan Kidul
Jalan Raya Desa Benelan Kidul Kec Singojuruh
SPBU Brawijaya
Jalan Brawijaya Kec Giri

SPBU Bulusan
Jalan Raya Desa Bulusan Kec Kalipuro
SPBU Cluring
Jalan Raya Desa Cluring

SPBU Genteng Wetan
Jalan Raya Desa Genteng Wetan
SPBU Gitik
Jalan Raya Desa Gitik Kec Rogojampi
SPBU Kebaman
Jalan Raya Desa Kebaman Kec Srono
SPBU Kedayunan
Jalan Raya Desa Kedayunan Kec Kabat

SPBU Kedungrejo
Jalan Raya Desa Kedungrejo
SPBU Ketapang
Jalan Raya Desa Ketapang Kec Kalipuro

SPBU Klatak
Jalan Raya Desa Klatak Kec Kalipuro

SPBU Krikilan
Jalan Raya Desa Krikilan
SPBU Labanasem
Jalan Raya Desa Labanasem Kecamatan Kabat
SPBU Mangir
Jalan Raya Desa Mangir Kecamatan Rogojampi
SPBU Sukonatar
Jalan Raya Desa Sukonatar
SPBU Yos Sudarso
Jalan Yos Sudarso Kec Giri

0 Comments:

Post a Comment

<< Home